Hotline Tư vấn miễn phí:
0905 430 439

Mẫu văn bản quy định cho doanh nghiệp/hộ kinh doanh

DANH MỤC CÁC MẪU VĂN BẢN SỬ DỤNG TRONG

(Kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp của Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ KINH DOANH NĂM 2021 MỚI NHẤT

Danh mục

STT

Ký hiệu

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân

Phụ lục I-1

1

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một thành viên

Phụ lục I-2

2

Điều lệ (Cá nhân)

Điều lệ (Pháp nhân)

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp và Danh sách kèm theo

I.

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên

3

Phụ lục I-3

Điều lệ

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần

4

Phụ lục I-4

Điều lệ

Phụ lục I-5

5

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty hợp danh

Phụ lục I-6

Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên

6

Phụ lục I-7

Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần

7

Phụ lục I-8

Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

8

Phụ lục I-9

Danh sách thành viên công ty hợp danh

9

Phụ lục I-10

Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy quyền

10

Thông báo và các văn bản khác do doanh nghiệp phát hành

II.

Phụ lục II-1

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

11

Phụ lục II-2

Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật

12

Phụ lục II-3

Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân

13

Phụ lục II-4

Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

14

Phụ lục II-5

Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp

15

Phụ lục II-6

Thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân

16

Phụ lục II-7

Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

17

Phụ lục II-8

Thông báo về việc lập chi nhánh/văn phòng đại diện ở nước ngoài

18

Phụ lục II-9

Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

19

Phụ lục II-10

Giấy đề nghị hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh/Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

20

Phụ lục II-11

Thông báo về việc phản hồi kết quả rà soát thông tin đăng ký doanh nghiệp, tình trạng pháp lý doanh nghiệp

21

Phụ lục II-12

Giấy đề nghị hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp do chuyển đổi dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

22

Phụ lục II-13

Giấy đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

23

Phụ lục II-14

Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương

24

Phụ lục II-15

Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh hoạt động theo Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện do Cơ quan đăng ký đầu tư cấp

25

Phụ lục II-16

Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán

26

Phụ lục II-17

Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán/Chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài/công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam

27

Phụ lục II-18

Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh/Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

28

Phụ lục II-19

Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp/ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

29

Phụ lục II-20

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

30

Phụ lục II-21

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện ở nước ngoài

31

Phụ lục II-22

Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp

32

Phụ lục II-23

Thông báo về việc hủy bỏ Nghị quyết/Quyết định giải thể doanh nghiệp

33

Phụ lục II-24

Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

34

Phụ lục II-25

Giấy đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp

35

BẤM VÀO
ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ THÊM

Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường

Thông báo thay đổi nội dung cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường

Thông báo chấm dứt cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường

36

37

38

Phụ lục II-26

Phụ lục II-27

Phụ lục II-28

Mẫu văn bản quy định cho hộ kinh doanh

III.

Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Thông báo thay đổi chủ hộ kinh doanh

Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh

39

40

41

42

43

44

Phụ lục III-1

Phụ lục III-2

Phụ lục III-3

Phụ lục III-4

Phụ lục III-5

Phụ lục III-6